Hanuman Chalisa Telugu Lyrics | శ్రీహనుమాన్-చాలీసా |

 

Hanuman Chalisa Telugu : We are providing Hanuman Chalisa In Telugu  Hanuman Chalisa Telugu Lyrics Those who prefer Hanuman Chalisa in Telugu they can better understand it and read in Telugu, every day millions of people refer Hanuman Chalisa in Telugu with lyrics Or Listen Hanuman Chalisa Telugu Audio Mp3 And you can download Hanuman Chalisa Telugu PDF with Lyrics as Hanuman Chalisa Telugu lyrics,hanuman chalisa in Telugu audio, Hanuman Chalisa Telugu ms Rama Rao, Hanuman Chalisa Telugu meaning, hanuman Chalisa in Telugu pdf,
Share This Article with your friends and with your family members hope you love it.

we have already shared Hanuman Chalisa in many different languages like Hanuman Chalisa in Hindi, Hanuman Chalisa in English, and in many more languages.and hope you love this and don't forget to share this blog with your family members.

Hanuman Chalisa in Telugu Lyrics
Hanuman Chalisa in Telugu Lyrics

hanuman chalisa telugu lyrics
Hanuman Chalisa Telugu


Hanuman Chalisa In Hindi Lyrics | श्री हनुमान चालीसा |
దోహా

శ్రీ గురు చరన సరోజ రజ నిజమను ముకురు సుధారి |
బరనఊ రఘుబర బిమల జసు జో దాయకు ఫల చారి ||
బుద్ధిహీన నను జానికే సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేస బికార్ ||

ధ్యానమ్

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్ ||
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్త కాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

చౌపాఈ

జయ హనుమాన ఙ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |

అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||3 ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |

కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |

కాంథే మూంజ జనేఊ సాజై || 5||

శంకర సువన కేసరీ నందన |

తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |

రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |

రామలఖన సీతా మన బసియా || 8||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహిం దిఖావా |

వికట రూపధరి లంక జరావా || 9 ||

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |

శ్రీ రఘువీర హరషి ఉర లాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాఈ |

తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాఈ || 12 ||

సహస వదన తుమ్హరో జాస గావై |

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |

నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

జమ(యమ) కుబేర దిగపాల జహాం తే |

కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |

రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |

లంకేశ్వర భఏ సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |

హోత న ఆఙ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |

తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||

ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |

తీనోం లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |

మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |

జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకట తేం(సేం) హనుమాన ఛుడావై |

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |

తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరధ జో కోఇ లావై |

సోఈ అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |

హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |

అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

అష్ఠసిద్ధి నౌ(నవ) నిధి కే దాతా |

అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |

సాద రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |

జనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘువర పురజాఈ |

జహాం జన్మ హరిభక్త కహాఈ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరఈ |

హనుమత సేఇ సర్వ సుఖ కరఈ || 35 ||

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |

జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాఈ |

కృపా కరో గురుదేవ కీ నాఈ || 37 ||

జో శత వార పాఠ కర కోఈ |

ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోఈ || 38 ||

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

దోహా

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||
సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ | బోలో భాఈ సబ సంతనకీ జయ |దోహా

Tags: hanuman dandakam in telugu1,hanuman chalisa telugu lyrics1,hanuman chalisa telugu mp3 free download,hanuman chalisa in telugu pdf1,hanuman chalisa telugu ms rama rao,hanuman chalisa telugu meaning,hanuman chalisa telugu ms rama rao lyrics  ,hanuman chalisa telugu sp balu,hanuman chalisa lyrics in telugu with meaning ,hanuman chalisa telugu lyrics in english ,hanuman chalisa lyrics in telugu with meaning,telugu hanuman chalisa, download Hanuman Chalisa Telugu PDF

Thank you, everyone,, for Referring Hanuman Chalisa in Telugu Lyrics Keep sharing on social media like WhatsApp \ Facebook with your friends and with your family members.
Hanuman Chalisa Telugu Lyrics | శ్రీహనుమాన్-చాలీసా | 4.5 5 hanuman Hanuman Chalisa Telugu : We are providing Hanuman Chalisa In Telugu , Hanuman Chalisa Telugu Lyrics Those who prefer Hanuman Chalisa in Telugu they can better understand it and read in Telugu, every day millions of people refer Hanuman Chalisa in Telugu with lyrics Or Listen Hanuman Chalisa Telugu Audio Mp3 And you can download Hanuman Chalisa Telugu PDF with Lyrics as Hanuman chalisa telugu lyrics,hanuman chalisa in telugu audio,hanuman chalisa telugu ms rama rao,hanuman chalisa telugu meaning,hanuman chalisa in telugu pdf, Share This Article with your friends and with your family members hope you love it. Hanuman Chalisa Telugu  : We are providing Hanuman Chalisa In Telugu   ,  H anuman Chalisa Telugu Lyrics  Those who prefer Hanuman Chalisa ...


No comments:

Post a Comment